БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
ЗД-ийн Захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Р.Гантулгыг ажлаас чөлөөлж, түр үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай 180 2014-03-27
Газар өмчлүүлэх тухай 181 2014-03-27
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 184 2014-03-28
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 185 2014-03-31
Дэмжлэг үзүүлэх тухай 186 2014-03-31
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 189 2014-03-31
Газар өмчлүүлэх тухай 190 2014-03-31
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 191 2014-03-31
Салбар комисс байгуулах тухай 193 2014-03-31
Тусламж олгох тухай 195 2014-04-01
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 200 2014-04-01
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 201 2014-04-01
Журам батлах тухай 202 2014-04-01
Журам батлах тухай 203 2014-04-01
Газар өмчлүүлэх тухай 204 2014-04-02
Цалин шинэчлэн батлах тухай 1 2016-01-21
Газар өмчлүүлэх тухай 8 2016-02-04
Газар эзэмшүүлэх тухай 9 2016-02-04
Газар эзэмшүүлэх тухай 10 2016-02-29
Хөрөнгө гаргах тухай 208 2014-04-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай 211 2014-04-03
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 212 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 213 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө гаргах тухай 217 2014-04-04
Газар эзэмшүүлэх тухай 12 2016-03-15
Журам батлах тухай 221 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 222 2014-04-04
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 223 2014-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 224 2014-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 225 2014-04-07
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 227 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 229 2014-04-08
Хөрөнгө гаргах тухай 231 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 232 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 234 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 234 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 236 2014-04-09
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 240 2014-04-09
Газар өмчлүүлэх тухай 241 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 243 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 244 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 245 2014-04-09
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 246 2014-04-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 247 2014-04-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 248 2014-04-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 249 2014-04-10
Сургалт явуулах тухай 252 2014-04-11
Тусламж олгох тухай 253 2014-04-11
Тусламж олгох тухай 254 2014-04-11
Тусламж олгох тухай 256 2014-04-14
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай 11 2016-03-09
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг дуусгавар болгох тухай 260 2014-04-15
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 261 2014-04-15
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 266 2014-04-21
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 267 2014-04-21
Газар эзэмшүүлэх тухай 269 2014-04-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 270 2014-04-21
Комисс томилох тухай 271 2014-04-21
Тусламж үзүүлэх тухай 272 2014-04-21
Зэрэг дэв олгох тухай 275 2014-04-21
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 276 2014-04-21
Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай 278 2014-04-23
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 280 2014-04-28
Үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 281 2014-04-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 283 2014-04-28
Газар өмчлүүлэх тухай 284 2014-04-28
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 285 2014-04-28
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 286 2014-04-28
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 287 2014-04-28
Газар эзэмшүүлэх тухай 342 2014-05-26
Газар өмчлүүлэх тухай 344 2014-05-26
Гүйцэтгэгч томилох тухай 345 2014-05-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай 347 2014-05-27
Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, халах тухай 349 2014-05-27
"Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг" сэдэвт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай 350 2014-05-27
Газар эзэмшүүлэх тухай 351 2014-05-28
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 353 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 355 2014-05-28
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын захиалагчийн гарын үсэг зурах албан тушаалтныг томилох тухай 356 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 357 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 358 2014-05-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 358 2014-05-29
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 359 2014-05-29
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 360 2014-05-29
Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай 361 2014-05-29
Мал тооллогод түүвэр судалгаа явуулах тухай 360 2014-06-02
Үзлэг зохион байгуулах, хөрнгө зарцуулах тухай 365 2014-06-02
Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 367 2014-06-03
Шинэ цэргийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд оролцуулах тухай 370 2014-06-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 371 2014-06-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 372 2014-06-04
Чанарын удирдлагын хороо байгуулах тухай 374 2014-06-05
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 375 2014-06-05
С.Мэндхүүг ажлаас халж, Д.Ганбатыг ажилд түр томилох тухай 376 2014-06-05
Хөрөнгө гаргах тухай 379 2014-06-05
Газар эзэмшүүлэх тухай 380 2014-06-05
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 382 2014-06-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 369 2014-06-09
Комисс томилох тухай 385 2014-06-09
Тусламж олгох тухай 386 2014-06-09
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 387 2014-06-09
Хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 388 2014-06-10
Комисс томилох тухай 389 2014-06-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай 294 2014-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 295 2014-05-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 296 2014-05-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 297 2014-05-07
Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 298 2014-05-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 299 2014-05-08
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 300 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 301 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 302 2014-05-08
Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах тухай 305 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 306 2014-05-09
Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 309 2014-05-09
Комисс томилох тухай 310 2014-05-09
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 311 2014-05-09
Залуу гэр бүлийг чадваржуулах тухай 313 2014-05-09
Төлөвлөгөө батлах тухай 316 2014-05-14
Н.Эрдэнэчимэгийг ажилд томилох тухай 318 2014-05-14
О.Дашдавааг ажилд томилох тухай 319 2014-05-14
Эрх шилжүүлэх тухай 320 2014-05-15
Урамшуулал олгох тухай 321 2014-05-15
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 323 2014-05-15
Л.Насантогтохыг ажилд томилох тухай 325 2014-05-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 327 2014-05-16
Газар өмчлүүлэх тухай 329 2014-05-19
Хууль хэрэгжүүлж ажиллах тухай 331 2014-05-20
Хөрөнгө гаргах тухай 332 2014-05-20
Хөрөнгө гаргах тухай 334 2014-05-20
Зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 4 2016-01-22
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 7 2016-02-04
Тусламж олгох тухай 338 2014-05-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 339 2014-05-26
Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 340 2014-05-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай 3 2016-01-22
Ажлын хэсэг томилох тухай Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар "Изо хаус" ХХК Канад технологиор 14 сумын 24 багийн төвийн барилга барьж ашиглалтад оруулсан тул Монгол Улсын Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Монгол Улсын "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалт, сумын Засаг даргын санал, Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Захиалагчийн хяналт хийх тухай Монгол Улсын "Барилгын тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга захиалагчийн дүрэм"-ийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖ 0 0000-00-00
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 990 0000-00-00
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 989 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалтыг үндэслзн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 987 0000-00-00
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын "Төсвийн тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2, 42.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын "Төсвийн тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2, 42.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит 6 дугаар хуралдааны "Төсөв батлах тухай" 6/2 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан хуваарийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 983 0000-00-00
Тусламж олгох тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 982 0000-00-00
Тусламж олгох тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 981 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалт, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 13 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 980 0000-00-00
Уран бүтээлчид дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам"-ын 2.3 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын 2012-2 979 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.14, аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 1.2.4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 978 0000-00-00
Газар эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай Монгол Улсын "Газрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 976 0000-00-00
Буцах Газар эзэмших эрх олгох тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 974 2014-04-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай хууль"-ийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 973 0000-00-00
Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын "Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2. Засгийн газрын 2014 оны 61 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 972 0000-00-00
Ойд оролцуулах тухай Монгол Улсын "Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4.15 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 971 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ Монгол улсын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 47 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 969 0000-00-00
Ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах тухай №420 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын "л" заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 968 0000-00-00
Замын сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай №424 2014 оны 07 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд болох Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн мэлмий гийсний 375 жилийн ой, "Говийн бүсийн их хурд" наадам угтсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цаг алдалгүй хийхэд аймгийн 964 0000-00-00
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №426 "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.2 дахь заалт, "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ н 962 0000-00-00
Газар өмчлүүлэх тухай 211 2016-04-04
Газар өмчлүүлэх тухай 211 2016-04-04
Газар өмчлүүлэх тухай 211 2016-04-04
Өөрийн нэр өөрчлөх тухай 41 2016-05-25
Газар өмчлүүлэх тухай 42 2016-06-12
Газар эзэмшүүлэх тухай 43 2016-06-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 44 2016-06-08
Малын түүвэр судалгаа, ХАА-н үйлдвэрлэлийн орлого, зардлын судалгаа явуулах тухай 45 2016-06-05
Газар эзэмшүүлэх тухай 46 2016-06-15
Архи согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх үйлчилгээг түр зогсоох тухай 47 2016-06-24
Газар эзэмшүүлэх тухай 48 2016-06-15
Барилгын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 49 2016-07-04
Газар эзэмшүүлэх тухай 50 2016-07-04
Цалин шинэчлэн батлах тухай 1 2017-01-02
Төсвийн хуваарь батлах тухай 2 2017-01-03
Үйлдвэрийн ослыг судлан бүртгэх ажлын хэсэг томилох тухай 3 2017-01-04
Баян-овоо сумын Засаг даргын Захирамж № 01-86 0 2017-01-05