БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
ЗДТГ-ийн даргын тушаал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 5 2016-04-20
Ажилд томилох тухай 6 2016-04-26
Ажилд түр томилох тухай 7 2016-04-26
Ажлаас чөлөөлөх тухай 8 2016-05-03
Салбар хоорондын зөвлөл байгуулах тухай 187 2014-03-31
Хөрөнгө гаргах тухай 192 2014-03-31
Төсөл сонгон шалгаруулах тухай 196 2014-04-01
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 199 2014-04-01
Тушаалын хэрэгжилтийг хангах тухай 209 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 215 2014-04-04
Тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 216 2014-04-04
Цалин шинэчлэн батлах тухай 1 2016-01-20
Хөрөнгө гаргах тухай 226 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 228 2014-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 230 2014-04-08
Салбар хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 233 2014-04-08
ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 2016-01-29
ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 3 2016-03-30
Төрийн шагналд тодорхойлох тухай 6 2016-03-10
Төрийн шагналд тодорхойлох тухай 8 2016-03-18
Ажилд томилох тухай 9 2016-05-09
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 304 2014-05-08
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 307 2014-05-09
Автомашин эзэмшүүлэх тухай 4 2016-01-29
Эрдмийн баяр тэмдэглэх тухай 317 2014-05-14
Төрийн шагналд тодорхойлох тухай 9 2016-03-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 292 0000-00-00
Баян-овоо сумын ЗДТГ-ын даргын тушаал № 01-24 0 2017-01-05